Obavijest o stjecanju dionica Dalekovod d.d. od strane društva CURATUS d.o.o.

Dalekovod d.d. je dana 21. srpnja zaprimio obavijest o stjecanju dionica Dalekovod d.d., Zagreb od strane društva Curatus d.o.o., Zagreb prema slijedećim podacima:
  1. Osoba koja stječe dionice: CURATUS d.o.o., Zagreb, Kraljevićeva 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080530065, OIB 36197825327 zastupan po direktoru Suzani Lončar
  2. Izdavatelj: Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, MBS: 080010093, OIB 47911242222 zastupan po predsjedniku Uprave Luki Miličiću
  3. Količina stečenih dionica i postotka u temeljnom kapitalu: 236.650 redovnih dionica Dalekovod d.d., Zagreb (Dalje: DLKV-R-A) što čini 10,32 % temeljnog kapitala Izdavatelja.
  4. Stjecanje dionica posljedica je registracije Ugovora o razdvajanju i preuzimanju CTG d.o.o., Zagreb od 09.07.2010. god. registriranog pri Trgovačkom sudu u Zagrebu temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-10/8222-2 od 19. srpnja 2010. godine.
  5. Društvo Curatus d.o.o., Zagreb zatražilo je dana 21.07. 2010. god kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb upis predmetnog vlasništva u registar dionica.
vrh stranice