Obavijest o stjecanju dionica Dalekovod d.d. od strane društva Telegra d.o.o.

Dalekovod d.d. je dana 21. srpnja zaprimio obavijest o stjecanju dionica Dalekovod d.d., Zagreb od strane društva Telegra d.o.o., Sveta Nedjelja prema slijedećim podacima:
  1. Osoba koja stječe dionice: TELEGRA d.o.o., Sveta Nedelja, Plešivička 3, MBS 080367121, OIB 05002572170, zastupano po direktoru Mladenu Gladu
  2. Izdavatelj: Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, MBS: 080010093, OIB 47911242222 zastupan po predsjedniku Uprave Luki Miličiću
  3. Količina stečenih dionica i postotka u temeljnom kapitalu: 115.824 redovnih dionica Dalekovod d.d., Zagreb, ( Dalje: DLKV-R-A) što čini 5,05 % temeljnog kapitala Izdavatelja
  4. Stjecanje dionica posljedica je registracije Ugovora o razdavjanju i preuzimanju CTG d.o.o., Zagreb od 09.07.2010. god. registriranog pri Trgovačkom sudu u Zagrebu temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-10/8223-2 od 19. srpnja 2010. godine.
  5. Društvo Telegra d.o.o., Sveta Nedjelja zatražilo je dana 21. srpnja 2010. godine kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb upis vlasništva u registar dionica.
vrh stranice