Opće informacije

Laboratorij je osnovan 1963. godine te od tada pokreće razvojne i istraživačke projekte.

Unutar ovog opsega poslovanja Dalekovod Laboratorij je neovisna organizacijska jedinica pod nadzorom neovisnih vanjskih revizorskih institucija.

Osoblje Dalekovod Laboratorija osposobljeno je u skladu sa zahtijevanim normama.

Dalekovod Laboratorij za elektromehanička i kemijska ispitivanja akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, ovlaštenje broj: 1051/05 za ispitne metode sukladno normama: 
 • HRN EN 61284:2008
 • BS 3288:Part1:1997
 • HRN N.F2.010:1979
 • HRN EN ISO 6892-1:2010
 • HRN EN ISO 148-1:2012
 • HRN EN ISO 898-1:2013
 • HRN EN ISO 898-2:2012
 • HRN EN ISO 6506-1:2008
 • HRN EN ISO 6507-1:2008
 • HRN EN ISO 6508-1:2008
 • HRN EN ISO 2178:1999
 • HRN EN ISO 1460:2000
 • HRN EN ISO 1461:2010
 • HRN C.A6.021:1966
 • HRN C.A6.020:1966
 • ASTM A 90/A90M - 13
 • HRN EN 50413:2012/A1:2013
 • HRN EN 61786-1:2014
 • HRN EN 62110:2012
 • HRN EN 61566:2001
 • HRN EN 50492:2012/A1:2014
 • HRN EN 50383:2012/Ispr.1:2013

Ispitivanja: 

 • Vizualna i dimenzionalna ispitivanja ovjesne i spojne opreme za dalekovodetransformatorske stanice i ostala elektroenergetska postrojenja 
 • Mehanička ispitivanja ovjesne i spojne opreme za dalekovodetransformatorske stanice i ostala elektroenergetska postrojenja 
 • Električna ispitivanja ovjesne i spojne opreme za dalekovodetransformatorske stanice i ostala elektroenergetska postrojenja 
 • Ispitivanja starenja ovjesne i spojne opreme za dalekovodetransformatorske stanice i ostala elektroenergetska postrojenja 
 • Kemijska, magnetska i ostala ispitivanja kvalitete i debljine pocinčanja 
 • Ispitivanja mehaničkih svojstava i tvrdoće metalnih materijala 
 • Mehanička ispitivanja stupova i ostalih metalnih konstrukcija 
 • Mjerenje deformacija proizvoda i konstrukcija tenzometrijskom metodom 
 • Mehanička i električna ispitivanja opreme za željeznicu 
 • Ispitivanja tvrdoće gume 
 • Ispitivanje vijaka i matica 
 • Ispitivanja kemijskog sastava crnih i obojenih metala 
 • Ispitivanja kvalitete zavara ultrazvučnom, magnetnom i penetrantskom metodom 
 • Mjerenje vibracija i ispitivanje prigušnih naprava 
 • Mjerenje i proračun niskofrekvencijskih električnih i magnetskih polja
 • Mjerenje i proračun visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja
 • Kontrola tehnoloških procesa zavarivanja i lijevanja 
 • Ispitivanje, kontrola i punjenje vatrogasnih aparata 
 • Ispitivanje nateznih dizalica 
 • Ispitivanje tlačne čvrstoće betona 
 • Ispitivanje jačine buke 
 • Ispitivanje rasvjete 
 • Ispitivanje i pregled radnog okoliša 
 • Ispitivanje i pregled strojeva i uređaja
Pored akreditacije HAA, Dalekovod Laboratorij je, sukladno normama i pravilnicima
 • HRN EN ISO/IEC 17025
 • HRN EN 45004
 • HRN EN 45011
 • HRN EN 45012
 • Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja NN 45/12 i
 • Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 146/14
ishodio rješenje od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i potvrdu o ovlaštenju od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) za mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom području od 75 MHz do 2.5 GHz i proračun visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom području od 100 kHz do 300 GHz

Ispitivanja, pregledi, osposobljavanja i usluge u području zdravlja i sigurnosti na radu:

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04) i Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 114/02, 131/02, 126/03) Dalekovod Laboratorij obavlja:
Ispitivanje i pregled radnog okoliša: 
 • Ispitivanje razine i kvalitete osvijetljenosti 
 • Mjerenje razine buke, oktavna analiza 
 • Mjerenje relativne vlažnosti zraka 
 • Mjerenje brzine strujanja zraka 
 • Mjerenje temperature zraka u radnom okolišu 
 • Mjerenje koncentracije fizikalnih i kemijskih štetnosti
Ispitivanje i pregled strojeva i uređaja:
 • Vizualni pregled – stabilnost, pristup, smještaj, ispravnost komandnih, kontrolnih i signalnih uređaja, zaštitnih naprava i el. instalacija – zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom 
 • Ispitivanje ispravnosti zaštite od indirektnog dodira

Osposobljavanje zaposlenika:

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04), Zakonu o zaštiti od požara (58/93) te provedbenim propisima koji se odnose na osposobljavanje zaposlenika, na temelju ovlaštenja nadležnih ministarstava naši stručni djelatnici obavljaju:
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način 
 • Osposobljavanje zaposlenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
Ostale usluge: 
 • izrada općih akata - pravilnika zaštite na radu i zaštite od požara 
 • izrada planova uređenja gradilišta i prijava nadležnoj inspekciji rada 
 • izrada uputa za specifične radne postupke 
 • interni nadzor u području zdravlja i sigurnosti 
 • vođenje propisanih evidencija 
 • poslovi vezani uz ozljede na radu 
 • mogućnost pružanja cjelovite usluge vođenja poslova zaštite na radu i zaštite od požara na temelju ugovora

Pružanje stručnih mišljenja i savjetovanje

Dalekovod Laboratorij ima stručne i iskusne djelatnike koji se stalno usavršavaju u svom dugogodišnjem radu te pružaju stručna rješenja iz gore navedenih područja.

Osim navedenog, Dalekovod Laboratorij pruža i usluge savjetovanja iz područja sustava upravljanja kao što su: 
 
Rukovoditelj Dalekovod Laboratorija:
Josip Frušti, mag.ing.mech.
Tel: +385 1 62 29 567
Fax: +385 1 62 29 710
Mob: +385 91 24 10 396
E-mail: [email protected]
vrh stranice